Privacystatement

Privacystatement

De Sleutelmaker Tilburg De Sleutelmaker Tilburg, gevestigd aan Tongerlose Hoefstraat 77-10 5046 NE, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.desleutelmaker.nl Tongerlose Hoefstraat 77-10 5046 NE, Tilburg 013-456 22 73

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Sleutelmaker Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Merk / Auto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Sleutelmaker Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: op basis van de overeenkomst en op basis van toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming

De Sleutelmaker Tilburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Sleutelmaker Tilburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Sleutelmaker Tilburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Gegevens ingevuld in onze contactformulieren:
  • Naam en achternaam:
   • Reden: om u aan te kunnen spreken en voldoende voor-informatie te hebben
   • Bewaartermijn: gegevens worden verwijderd nadat contact gelegd is
  • Telefoonnummer:
   • Reden: om u te kunnen bereiken en zo onze dienstverlening te kunnen uitoefenen
   • Bewaartermijn: gegevens worden verwijderd nadat contact gelegd is
  • Emailadres:
   • Reden: om u te kunnen bereiken en zo onze dienstverlening te kunnen uitoefenen
   • Bewaartermijn: gegevens worden verwijderd nadat contact gelegd is
  • Woonplaats:
   • Reden: om voldoende voor-informatie te hebben over uw situatie om te beoordelen of we onze dienstverlening kunnen uitoefenen
   • Bewaartermijn: gegevens worden verwijderd nadat contact gelegd is
  • Merk/Auto
   • Reden: om voldoende voor-informatie te hebben over uw situatie om te beoordelen of we onze dienstverlening kunnen uitoefenen
   • Bewaartermijn: gegevens worden verwijderd nadat contact gelegd is

We bewaren gegevens van derden (niet vaste klanten) 6 maanden, daarna worden deze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Sleutelmaker Tilburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Sleutelmaker Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Sleutelmaker Tilburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Sleutelmaker Tilburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens insturen via ons contactformulier op deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. De Sleutelmaker Tilburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Sleutelmaker Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op deze website.